Bestuur

jacco-van-der-velde

Jacco van de Velde
Voorzitter

06 – 50 22 64 39

mario-schaalje

Mario Schaalje
Secretaris

06 – 33 04 80 01 

Marlies Veerhoek
Penningmeester

06-24588745

frans-traas

Frans Traas
Bestuurslid

0113 – 312 402

adrie-bal

Adrie Bal
Bestuurslid

06-57345624

Ramon Schouwenaar
Bestuurslid

06 – 46 57 12 48

Jochem Groen
Bestuurslid

06 – 51 47 23 36

marco-kwaak

Marco Kwaak
Bestuurslid

06 – 13 49 94 75

Peter Wondergem
Bestuurslid

06 – 43 78 53 96

Dennis Nagelkerke
Bestuurslid

06 – 23 11 01 10

Jeugdbestuur

marco-kwaak

Marco Kwaak
Voorzitter

06 – 13 49 94 75


marlies-veerhoek

Marlies Veerhoek
Penningmeester

06 – 24 58 87 45

Ramon de Jager
Wedstrijdsecretaris

dejagerramon@gmail.com

Eelco Walraven
Lid

06 – 52 07 09 00

Aniek van Iwaarden
Lid

06 – 39 11 52 74

Wedstrijdsecretaris

Ramon de Jager

dejagerramon@gmail.com

Organogram

Beleidsplan

cameraprotocol

Cameraprotocol SV Apollo’69

1. Oorzaak/noodzaak
Na meerdere voorvallen van vandalisme is besloten tot aanschaf en in
gebruikstelling van cameratoezicht bij onze kantine onder de overkapping. Dit
protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van
het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de
bezoekers van ons complex. Het cameratoezicht geschiedt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.

2. Doelstelling
Het cameratoezicht zal daarnaast, door de preventieve werking die er vanuit
gaat, rust en een gevoel van veiligheid creëren onder de bezoekers. Daarnaast
zal het cameratoezicht in geval van incidenten duidelijkheid kunnen verschaffen
over de toedracht en daarmee samenhangend met een goede afhandeling daarvan.

Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:

 • Het
  verhogen van het algemene veiligheidsgevoel van de bezoekers;
 • Het
  beschermen van eigendommen;
 • Het
  voorkomen/minimaliseren van overlast;
 • Het
  voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
 • Het
  voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;
 • Het
  ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

3. Privacy
De camera werkt 24 uur per dag en geeft een bewegingsalarm bij beweging onder
onze overkapping en het pad hier net voor. De beeldinformatie wordt digitaal
vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet
van de camera’s vereist dan ook een integer gebruik en een uiterste bescherming
van de privacy. Het bestuur zal zeer zorgvuldig omgaan met de beelden om de
privacy van de bezoekers te waarborgen. Opgenomen beelden zullen op geen enkele
wijze door de vereniging worden verspreid. Binnen het bestuur is 1 persoon
verantwoordelijk, die de beelden binnen krijgt en kan zien. Via de website van
de vereniging wordt dit protocol ter beschikking gesteld aan ieder die daarin
geïnteresseerd is.

Het bestuur van de vereniging heeft bij het algemene toegangshek een bordje op het
hek bevestigd en stickers op de deur van de kantine waaruit blijkt dat er een
camerabewakingssysteem gemonteerd is. De beelden worden enkel en alleen
gebruikt voor het bovengenoemde doel.

4. Procedure en bevoegdheden
De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld
worden voor onderzoek:

 • Indien
  er een overtreding heeft plaatsgevonden van het Huishoudelijk Reglement;
 • Indien
  er een strafbaar feit plaats heeft gevonden.

Afhankelijk van de aard van de overtreding worden de volgende acties
ondernomen:

 • Overtreding
  van het huishoudelijk reglement (HR): het bestuur van de vereniging neemt
  contact op met de bezoeker. De bewuste bezoeker(s) of aannemelijk aan de
  bezoekers gelieerde overtreder wordt door het bestuur op het gedrag
  aangesproken, op voorwaarde dat de camerabeelden een duidelijk signalement
  laten zien.
 • Opgenomen
  beelden kunnen worden getoond aan de personen die op deze beelden
  voorkomen en afgehandeld.
 • Vernieling
  en overige criminaliteit: het bestuur van de vereniging doet altijd
  aangifte bij de politie. Beelden worden aan de politie overgedragen. Het
  bestuur van de vereniging verhaalt de kosten van herstel zoveel als
  mogelijk op de dader.

Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur is 1 bestuurslid van de
vereniging. Deze persoon is bevoegd opnames veilig te stellen op daarvoor
bedoelde media of op papier.

In verband met privacy zullen de beelden slechts dan bekeken en veilig
gesteld worden als er geen andere personen aanwezig zijn dan de
bedieningsbevoegde persoon en eventueel de vragende opsporingsambtenaar.

Iedereen die gefilmd wordt, heeft recht op inzage in de beelden. Om dit
recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van de
vereniging. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op beelden van de persoon
waar het verzoek van afkomstig is. De beelden worden alleen na vertoon van
geldige legitimatie overgedragen.
Het bekijken door en leveren van beelden aan politie/justitie vindt pas plaats
na ontvangst van de schriftelijke vordering daartoe door de Officier van
Justitie.


5. Installatie en bewaarduur
De beelden die gemaakt zijn door de camera komen binnen op een device van een
bestuurder. Deze beelden worden maximaal bewaard tot de eventuele dader is
achterhaald en de aangifte is afgehandeld. Overige beelden worden maximaal 14
dagen na opname verwijderd.


6. Klachten
Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage
en verstrekking dienen te worden ingediend bij het bestuur van de vereniging.
Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de
betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


7. Slotbepaling
Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is het
bestuur van de vereniging bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.